Счетоводните услуги във Варна

Счетоводните услуги във Варна

Счетоводните услуги във Варна

-Изготвяне на платежни нареждания към обслужващата банка на клиента;

-регистрация, отпечатване на готови за подпис платежни нареждания на хартиен носител, предварителна подготовка на готови за изпращане платежни нареждания в електронен вид в системите за управление на сметки Банка-Клиент;

-счетоводно обслужване на разплащателни сметки на клиенти;

-изготвяне на касови документи за банката

-подготовка и предоставяне на клиента на документи за банката, потвърждаващи изчисляването и установяването на паричен лимит в касата на предприятието, изпълнение и предоставяне на клиента на документи за получаване на пари в брой от банката;

-поддържане на касова книга;

-регистрация и осчетоводяване на първични документи – входящи и изходящи касови ордери, оформяне на касовата книга на предприятието.

Като част от предоставянето на този списък от счетоводниуслуги във Варна, като правило, се предоставят счетоводни услуги за поддръжка на заявления за заеми, подготовка, координиране и изпълнение на пакет от документи за получаване на заеми от банки и други финансови транзакции.

Списъкът на счетоводните услуги във Варна за заплати включва:

-директно изчисляване на заплатите на служителите на клиента (включително изчисляване на отпуски, временна неработоспособност поради болест, наранявания и др.);

-счетоводна поддръжка на взаимни разплащания със служители на клиента;

-изчисляване на всички видове данъци (данък върху доходите на физическите лица, осигурителни вноски) за начисляване и удържане;

-подготовка и изпълнение на документи за разплащания със служителите на клиента – фишове за заплати и касови бележки;

-предоставяне на информация за получените доходи (под формата на данък върху доходите на физическите лица-2), удостоверения за месторабота и друга информация в съответствие с формулярите, одобрени от законодателството на Руската федерация;

-изготвяне на набор от документи за банката за прехвърляне на служители към проекта „заплата“.

Данъчно счетоводни услуги във Варна, свързани с данъците

Данъчното законодателство на България е доста сложно и понякога се нуждае от по-дълбоко разглеждане.  Процедурите по сметки на задължителните плащания и самата им база често се променя. В резултат на това се налага с помощта на професионалисти счетоводители да се следят постоянно промените в закона.

Към началото